Fondspiegel

Foto's

Laatste biedingen

8: NL17-1598328 Son Sandra: 3rd and 5th Provincial ace long distance - Sybesma & Klaver, Tzummarum (NL)
€ 70 restart (18-10-2017 20:50)
2: NL17-1598389 Daughter Dylan (1-2-16-22 NPO) x 3rd & 5th Prov. Ace pigeon - Sybesma & Klaver, Tzummarum (NL)
€ 90 HarryvanAndel (18-10-2017 20:42)
2: NL17-1598389 Daughter Dylan (1-2-16-22 NPO) x 3rd & 5th Prov. Ace pigeon - Sybesma & Klaver, Tzummarum (NL)
€ 80 schlotter (18-10-2017 20:34)
10: NL17-1056039 Daughter 1st NPO Laon 5,836 p. x father 1st Péronne 2,082 p (both original A.S) - Will & Falco Ebben, Beneden-Leeuwen (NL)
€ 120 TitaMagic (18-10-2017 20:02)
17: NL17-1056048 Halfsister 149 (5 x 1st) and granddaughter Indy (6 x 1st) - Will & Falco Ebben, Beneden-Leeuwen (NL)
€ 120 R.Maass (18-10-2017 19:00)
16: NL17-1056047 Daughter Diablo (1st NPO Morlincourt 16,971 p.) x Daughter Indy (6 x 1st) - Will & Falco Ebben, Beneden-Leeuwen (NL)
€ 120 arnaudc62 (18-10-2017 18:48)
14: NL17-1598319 Son 1st Prov overall ace pigeon LD 2016 & 3rd Prov overall ace pigeon long distance 2017 x 2nd Prov. Ace pigeon 1-day long distance 2015 - Sybesma & Klaver, Tzummarum (NL)
€ 70 estong71 (18-10-2017 15:55)
10: NL17-1056039 Daughter 1st NPO Laon 5,836 p. x father 1st Péronne 2,082 p (both original A.S) - Will & Falco Ebben, Beneden-Leeuwen (NL)
€ 110 Thomaam (18-10-2017 14:23)
2: NL17-1598389 Daughter Dylan (1-2-16-22 NPO) x 3rd & 5th Prov. Ace pigeon - Sybesma & Klaver, Tzummarum (NL)
€ 70 HarryvanAndel (18-10-2017 12:30)
1: NL17-1598390 Son Dylan (1-2-16-22 NPO) x 3rd & 5th Prov. Ace pigeon - Sybesma & Klaver, Tzummarum (NL)
€ 70 HarryvanAndel (18-10-2017 12:29)