Laatste nieuws - Nederland start het vluchtseizoen!

Nederland start het vluchtseizoen! Video Corona instructie Falco

Corona update: starten met vliegen vanaf 11 mei


Net zoals de Covid-19 werkgroep hebben velen van jullie woensdagavond 6 mei waarschijnlijk naar de persconferentie van het kabinet over de coronacrisis gekeken. Minister-President Rutte en Minister De Jonge gaven hierin aan dat de eerste fase van de coronacrisis nu achter ons ligt.
 
Deze fase was gericht op het terugdringen van het virus, het beschermen van ouderen en kwetsbaren en het ontlasten van de zorg en IC’s. Ze vertelden hoe de Nederlandse samenleving de komende maanden op verantwoorde wijze weer open kan. Hierbij is bij herhaling door Rutte en De Jonge benadrukt dat we in deze nieuwe fase niet sneller kunnen gaan dan verantwoord is en dat iedereen zich aan de regels moet blijven houden omdat anders alles wat we met z’n allen de afgelopen maanden hebben bereikt teniet zal worden gedaan.
 
Goed nieuws
We hebben ons als werkgroep de afgelopen weken grondig voorbereid middels het maken van een protocol, overleg met overheden (Veiligheidsregio’s en Ministerie LNV) en instructies voor leden, verenigingen en afdelingen. Dit alles met als uitgangspunt: willen we met duiven kunnen vliegen, dan moeten wij ons aanpassen aan de regels van de overheid en niet andersom! Nu kunnen we de vruchten plukken van dit voorwerk. Ons protocol werd ingediend en beoordeeld door de overheden.

Het resultaat is:
we hebben als duivenliefhebbers nu zicht op het starten met de vluchten vanaf 11 mei.

Hoe ziet de marsroute er vanaf vandaag dan uit om de duivensport op te starten en ons te houden aan de protocollen, waardoor wij als duivensport binnen de huidige kaders gebruik kunnen maken van de verruimingen die het kabinet op 6 mei heeft aangekondigd.
 
Bepalend zijn de volgende protocollen die strikt opgevolgd dienen te worden:

·         Protocol Inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens de coronacrisis versie 1.0 van 7 mei 2020

·         Protocol inleveren en controleren hoklijsten NPO van 4 mei 2020

·         Protocol africhten duiven NPO van 4 mei 2020

·         Protocol instellen elektronische klokken en koppelen van chipringen NPO van 4 mei 2020

Ter verduidelijking is het document Technische toelichting en FAQ versie 1.0 van 7 mei aan de orde.
 
Om met elkaar deze protocollen strikt uit te voeren en de verantwoordelijkheden met elkaar helder af te spreken is het volgende aan de orde:

·         De landelijke bond, NPO, coördineert en heeft deze taak belegd in de Werkgroep NPO Covid-19. De werkgroep is leidend en zal hoog frequent overleg blijven voeren om alles in goede banen te laten verlopen en erop toe te zien dat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.

·         De coördinatie en handhaving van de hierboven genoemde protocollen met bijbehorende technische toelichting is een rol van de afdelingen. Om toestemming te verkrijgen levert de afdeling een concreet plan van aanpak in die door de Covid-19 werkgroep wordt beoordeeld. Alleen bij goedkeuring krijgt de afdeling een lossingsvergunning. Deze lossingsvergunningen zullen bij aanvang wekelijks worden verstrekt, om daarmee zorgvuldig en stap voor stap de duivensport in Nederland weer te openen tijdens deze crisis.

·         In dit plan van aanpak, wat aangeleverd wordt door de afdeling is in ieder geval opgenomen:

o    Een werkwijze om alle verenigingen te controleren of zij duiven kunnen inkorven volgens het vastgestelde protocol. De door de afdeling aangewezen contactpersoon levert dit aan bij de Covid-19 werkgroep.

o    Bewijs dat alle verenigingen voorafgaand aan de (eerste) vlucht zijn gecontroleerd, middels de getekende checklist.

o    Een werkwijze om steekproefsgewijs de verenigingen te controleren nadat de verenigingen hun goedkeuring hebben ontvangen. De door de afdeling aangewezen contactpersoon levert dit aan bij de Covid-19 werkgroep.

o    De afspraak om de Covid-19 werkgroep wekelijks op de hoogte te houden van de voortgang.

o    Duiven worden alleen vervoerd en gelost zoals toegestaan in Nederland en Duitsland.

·         Alle communicatie verloopt via het emailadres corona@duivensportbond.nl

·         Verenigingen moeten zich houden aan de voorschriften van de eigen afdeling en tekenen de checklist die de afdeling tijdens de controle gebruikt. Ze moeten de afdeling kunnen tonen dat ze alles op orde hebben om volgens het protocol te werken.

·         Falco Ebben heeft het inkorfproces in een filmpje uitgebeeld. Dat vindt u hier:  https://youtu.be/FyxtnsFrNeA

·         Samen met het protocol heeft de vereniging hiermee voldoende handvaten om dit te kunnen organiseren.

·         Liefhebbers hebben samen de verantwoordelijkheid om het vliegen mogelijk te maken. Wie zich niet aan de regels houdt kan niet inkorven. Als door het gedrag van één of meerdere liefhebbers de vereniging niet aan de eisen kan voldoen, dan heeft de hele vereniging geen toestemming meer om in te korven. Spreek elkaar daarom er op aan om volgens de regels te werken.

Op de website van de NPO zijn alle voorschriften en protocollen vanaf dit weekend te raadplegen. We verwachten dat afdelingen en verenigingen nog wel enige tijd nodig hebben om zich in te richten op de nieuwe situatie. Er is op dit moment geen sprake van competitie en daarmee ook niet van een landelijk vliegprogramma. Als afdelingen klaar zijn om te beginnen kunnen zij toestemming krijgen van de NPO. Dat kan betekenen dat de ene afdeling eerder begint dan de andere en dat sommige verenigingen ook later starten dan anderen. Het belangrijkste is dat de duivensport weer veilig wordt opgepakt, niet de snelheid waarmee dat kan. We willen immers de kwetsbaren in onze sport beschermen. Daarom hebben de vluchten ook geen officiële status, we registreren de aankomsten en daarmee het vluchtverloop, maar we houden geen competitie. Met andere woorden er mag een aankomstlijst van iedere vlucht opgemaakt worden, maar er worden geen punten verdiend en er worden geen kampioenschappen berekend.
 
Dit is de stand van zaken op 8 mei 2020. Wij zullen ook met de route die het kabinet heeft uitgezet naar 1 juni, 1 juli en 1 september de mogelijkheden benutten voor de volgende stappen voor de duivensport in Nederland in deze tijden. Daarover zullen wij informeren zodra daar nieuws te melden valt. Ondertussen zullen wij ook de secties Dagfond en Marathon en het Platform Transport vragen naar hun visie op mogelijke scenario’s.
 
Samen doen
We sluiten graag af met de woorden van Minister-President Rutte: “We moeten het samen blijven doen… er is maatwerk nodig … en het begint en eindigt met het gedrag van ons allemaal.” We blijven hierbij op jullie support rekenen want “alleen samen krijgen we corona onder controle”.
 
Namens de Covid-19 werkgroep
 
Maurice van der Kruk
Rene Dalmolen
Gerald Ensing
Leo van der Waart
Theo Boelens
Wiebren van Stralen
Frank Marinus

De video al gezien?

Video Corona instructie Falco

Terug

Laatste biedingen

Geen recente biedingen gevonden.

Banners